Beatrix Swinkels MSc.

 • Healthy ageing professional
 • Beeldend therapeut
 • Geregistreerd Lid van de Nederlandse Vereniging voor beeldende Therapie (NVBT)
 • Spreek Nederlands, Duits en Engels

Misschien nog een leuk klein tekstje voor persoonlijke introductie??

dit tekstje komt ook terug op de home pagina

Communicatie

Communicatie in de breedste zin is wat mij boeit. Hoe ik met mijn omgeving communiceer bepaalt hoe anderen mij zien en toont ook wie ik ben. Mijn lichaamstaal en interactie weerspiegelen wie ik ben. Hoe mooi is het om de ander waar te nemen vanuit hoe hij/zij is.
Zo bekijk ik communicatie met jezelf, de ander en de omgeving. Daarbij is ‘Emerging’ het basiswoord. Het betekent ‘ontluiken’ of ‘dat wat vanzelf opkomt’. Emerging ligt dicht bij spontaniteit en intuïtie, bewegen vanuit je eigen ‘zijn’. Als middelen voor communicatie gebruik ik emerging body language, beeldend werken, gesproken en geschreven taal en de videocamera.

Verandering

Zowel als healthy ageing professional en als beeldend therapeut werk ik naar verandering toe. Naar een verandering die recht doet aan wie ik ben, wie jij bent, en wie wij als groep of samenleving zijn. Ons eigen zijn, onze ervaringen en waarden vormen de route naar een betere wereld. Methodieken en technieken die ik geleerd heb zijn slechts de voertuigen om die route te kunnen gaan bewandelen.
Dus in therapie ben jij het uitgangspunt en is jouw wens het doel
In een maatschappelijke situatie zijn de verschillende groepen personen het uitgangspunt en is de gewenste situatie het doel.

Emerging Body Language (EBL)

EBL is een methodiek die werkt vanuit body-feedback waarin je de wijsheid uit jouw lichaam gebruikt. Om deze body-feedback oordeelloos en betekenisvol te kunnen interpreteren is een uitgebreid analysesysteem ontwikkeld, de Rutten-Saris index Motorische Elementen (RSiME). EBL beschrijft de universele lichaamstaal die in alle culturen door iedereen gesproken wordt. Het is de lichaamstaal waarin we ons ontwikkelen als mens, dat doen we vanuit beweging samen met elkaar en dat ervaren we via al onze lichamelijke zintuigen in ons ‘zijn’. Het Gewaar-zijn is het oordeelloze bestaan van waaruit alles vanzelf kan ontstaan en vormt de basis van EBL. Dat wordt verwoord in het woord “emerging”. Emerging is het ‘vanzelf opkomen’ vanuit het Gewaar-zijn. Veranderprocessen in de omgeving die op deze wijze gestalten, ontstaan vanuit intrinsiek gevoelde waarde. 

Dynamische systeemtheorie

EBL is ontstaan vanuit de dynamische systeemtheorie hetgeen impact heeft op de methodiek. “Voor een goed verstaan van de EBL-methodiek is het begrijpen van het mensbeeld van waaruit zij werkt en haar visie op ontwikkeling noodzakelijk. Het holistisch mensbeeld en haar dynamisch systemische kijk op ontwikkeling heeft gevolgen voor de behandeling, de diagnostiek, de inzet van de opvoeder en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Ieder systeem is op zoek naar evenwicht, wordt uit balans gebracht door nieuwe informatie, probeert deze informatie te integreren in het eigen systeem, waardoor een nieuw evenwicht ontstaat. Een van de mechanismen die de integratie bevordert is het principe van synchronisatie. Dit principe past EBL in de behandeling toe door gebruik te maken van interventies gebaseerd op ritme, afstemming en pauzes. Er wordt uitleg gegeven aan het begrip systeem, de mens als systeem en de relatie als systeem. […]

Een ander aspect dat logisch voortvloeit uit de dynamische systeemtheorie, is de relatie tussen hulpverlener en cliënt. Binnen een dynamisch systeem beïnvloedt ieder onderdeel elk ander onderdeel op een gelijkwaardige manier. Dit betekent onder meer dat de cliënt net zo goed de hulpverlener beïnvloedt als andersom en dus geven ze samen de behandeling vorm. Verder speelt het aspect tijd een rol binnen dynamische systemen. Wat in het verleden gebeurd is, heeft gevolgen voor de reacties in het heden en de toekomst. Deze visie op leren is meer complex dan de stimulus-respons reacties of de belonings- en bekrachtigingsprincipes van de leertheorie. Strikt protocollaire behandelingen zijn in deze visie dus niet mogelijk.” (Bosman AMT, 2012) Tot in minieme details is het pre-verbale ontwikkelen en leren uitgezocht en onderzocht binnen EBL. 

Pre-verbale ontwikkeling

Leren is een impliciet proces, dat betekent, het ontstaat vaak zonder intentie en automatisch en resulteert in kennis die moeilijk in woorden te vatten is. (Conway C.M., 2008). Een baby leert via de interactie met de ander, de omgeving en zichzelf. EBL is het resultaat van onderzoek naar hoe baby’s, peuters en kleuters leren en specialiseert zich in het pre-verbale lichamelijke en interactieve ontwikkelen. Zoals een computer een besturingssysteem nodig heeft om daarna aan alle handelingen te kunnen gaan voldoen, zo verkrijgt een baby via de interactie haar besturingssysteem die die alle handelingen, zoals ook leren, kan vergemakkelijken. 

In het Project Cocreatie Filmboek EBL is werken mensen die in hun jeugd getraumatiseerd zijn. Zij kiezen voor een dubbele rol in het project; die van cliënt en van medeauteur. Deze deelnemers passen goed binnen de EBL-werkwijze omdat hun ‘besturingssysteem’ gesaboteerd is door het geweld dat ze in hun jonge jaren meegemaakt hebben. Het welzijn van de deelnemers binnen het project wordt vergroot doordat ze via lichaamstaal meer ‘bevriend’ kunnen raken met hun getraumatiseerde lichaam. Hiervoor worden 21 sessies beeldende therapie middels EBL aangeboden als onderdeel van dit project. 

Om intuïtief-dynamisch te kunnen werken is een video-analyse instrument ontwikkeld, de RSiME  Tijdens de therapie zet de therapeut met name het intuïtieve aansturingsmechanisme aan. Dat wil zeggen, de focus ligt op contact, Gewaarzijn en interactie. De therapie is een zoekproces naar beter contact en begrip voor elkaar waarin de cliënt tot ontwikkeling gebracht wordt. De EBL video-analyse is een instrument om intuïtief te werken en vervolgens cognitief te duiden in patronen zodat er doelgericht gewerkt kan worden op een impulsieve chaotische menslievende wijze. Dit instrument is ook onderdeel van het Master-onderzoek dat de change-agent op de HAN uitgevoerd heeft: (link video in zetten)

Werkervaring

 • Belangenbehartiger Caleidoscoop met als doel verbetering van de rechtspositie van getroffenen van kindermisbruik. 
 • change agent futures literacy. Hoe gebruik ik de toekomst om het heden te innoveren.
 • Stichting Emerge, uitvoeren van het filmboek EBL. Het maken en onderzoeken van lesmateriaal over Emerging Body Language
 • Gast docent op o.a. HAN, Hanzehogeschool, Hogeschool Stenden.
 • Trajectum, PI Zwolle. Beeldend therapeut
 • Leger des Heils. Beeldend therapeut
 • Rotkäppchen, stichting voor slachtofferhulpverlening in Kleve. Hier verzorg ik therapie voor mannen en vrouwen die slachtoffer zijn van psychisch, lichamelijk of seksueel geweld.
 • Bij de VSK (voor hulp na seksueel misbruik) geef ik workshops op free-lance basis. 
 • Voorheen heb ik werkervaring opgedaan in verschillende psychiatrische instellingen en -afdelingen (GGZ Nijmegen, UMC st.Radboud) en in het speciaal onderwijs (SO, VSO) waar ik met name heb gewerkt met zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok).